Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽA

1 Úvodné ustanovenia a definície

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy medzi EFN plus, s.r.o., Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo, IČO: 44101601, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20424/L ako predávajúcim a spotrebiteľmi ako zákazníkmi.
Prevádzkovateľom EFN plus, s.r.o. B2C shopu je spoločnosť eD' system Slovakia, s.r.o.
1.2 Definície (v abecednom poradí)
Celková cena - Súčet Kúpnej ceny a Nákladov dodania.
Dodacie podmienky - Podmienky dodania Tovaru podľa článku 4 Podmienok a ostatných súvisiacich ustanovení.
Elektronický obsah - Dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.
Faktúra - Faktúra vystavená Predávajúcim Zákazníkovi za objednaný Tovar, ktorou Predávajúci vyfakturoval Zákazníkovi Celkovú cenu. Faktúra je daňovým dokladom. Predávajúci je oprávnený doručiť Faktúru aj elektronicky v elektronickej forme, napr. vo formáte .pdf.
Internetový obchod - Internetový obchod nachádzajúci sa na Stránke, prostredníctvom ktorého si Zákazníci najmä prehliadajú, vyberajú a objednávajú Tovar od Predávajúceho, potvrdzujú Objednávku a svoj súhlas s Podmienkami.
Kúpna cena - Kúpna cena Tovaru, ktorá je priradená Predávajúcim k danému Tovaru v Internetovom obchode. Cena uverejnená v Internetovom obchode vždy zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty a všetky ostatné dane, poplatky podľa právnych predpisov (napr. platba
do Recyklačného fondu alebo platby ochranným autorským zväzom).
Náklady dodania - Náklady dodania sú poplatky spojené s dodaním Tovaru a s platbou Celkovej ceny podľa cenníka v Podmienkach, v Objednávkovom formulári alebo na Stránke. Zákazník je s Nákladmi dodania oboznámený vždy pred tým, ako Objednávkový
formulár potvrdí a Objednávku odošle.
Nákupný košík - Nákupný košík je virtuálny komponent Internetového obchodu, do ktorého si Zákazník prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu ukladá vybraný Tovar v nakupovanom množstve.
Objednávka - Objednávka Tovaru, ktorú Zákazník odošle prostredníctvom siete Internet v rámci Internetového obchodu Predávajúcemu, a ktorá obsahuje druh a množstvo Tovaru, Celkovú cenu, spôsob ich úhrady a spôsob dodania objednaného Tovaru.
Objednávkový formulár - Webový objednávkový formulár, prostredníctvom ktorého Zákazník v Internetovom obchode zadáva a odosiela Objednávku.
OBZ - Zákon c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.
OZ - Zákon c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.
Platobné podmienky - Podmienky zaplatenia Celkovej ceny a Nákladov dodania podľa článku 3 Podmienok.
Podmienky - Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov.
Potvrdenie objednávky - Potvrdenie o zadanej a prijatej Objednávke, ktoré Predávajúci zašle Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty zadanú Zákazníkom pri registrácii alebo vypĺňaní elektronického Objednávkového formulára v Internetovom obchode.
Predávajúci - EFN plus, s.r.o., Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo, IČO: 44101601, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20424/L.
Reklamačný poriadok - Podmienky reklamovania dodaného Tovaru, ktoré upravujú postup uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov.
Strana, Strany - Zmluvné strany (Predávajúci, Zákazník) zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.
Stránka - Webové sídlo, na ktorom je umiestnený Internetový obchod.
Tovar - Tovar, ktorý Predávajúci ponúka v Internetovom obchode. Predávajúci ku každému Tovaru uvedie jeho Kúpnu cenu, hlavné vlastnosti a charakter. Predávajúci nezaručuje, že Tovar v Internetovom obchode bude dostupný.
Účet - Účet Zákazníka v Internetovom obchode, získaný registráciou, prostredníctvom ktorého si Zákazník môže v Internetovom obchode najmä objednávať Tovar, sledovať svoje Objednávky a zadávať a meniť fakturačné a dodacie údaje potrebné pre vybavenie Objednávky. Predávajúci nezaručuje, že Internetový obchod bude zahŕňať možnosť vytvárania vlastných zákazníckych účtov, prípadne táto možnosť môže byť kedykoľvek zrušená.
Vyššia moc - Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Strán vrátane okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa OBZ.
Zákazník - Spotrebiteľ, ktorý si objedná od Predávajúceho Tovar v Internetovom obchode a vstúpi do zmluvného vzťahu s Predávajúcim v súlade s týmito Podmienkami a Zmluvou.
Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení účinnom ku dňu poskytnutia osobných údajov.
Zákon o ochrane spotrebiteľa - Zákon c. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení účinnom ku dňu potvrdenia Objednávky.
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku - Zákon c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dnu potvrdenia Objednávky.
Zmluva - Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom na základe Objednávky zaslanej Zákazníkom Predávajúcemu prostredníctvom Internetového obchodu. Tieto Podmienky sú súčasťou Zmluvy a spravuje sa nimi celý zmluvný vzťah založený Zmluvou. Zmluva vzniká v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Na uzavretie Zmluvy nie je právny nárok.
1.3 Tieto Podmienky upravujú výlučne len vzťahy, keď je Zákazníkom spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorú Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje ako spotrebiteľa.
1.4 Tieto Podmienky sú zverejnené na Stránke v rámci Internetového obchodu a potvrdenie súhlasu s nimi je neoddeliteľnou súčasťou potvrdzovacieho procesu Objednávky. Predávajúci nie je povinný akceptovať Objednávku, ak si Zákazník tieto Podmienky a Reklamačný poriadok neprečíta a nevyjadrí svoj súhlas s nimi. Potvrdením Objednávky zo strany Zákazníka Zákazník vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami a Reklamačným poriadkom a vyhlasuje, že si ich prečítal a oboznámil sa s nimi.
1.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto Podmienky a Reklamačný poriadok v medziach stanovených kogentnými ustanoveniami slovenského práva.

2 Objednávanie Tovaru

2.1 Zákazník si v Internetovom obchode prehliada a vyberá Tovar a následne ho ukladá do Nákupného košíka. Obsah Nákupného košíka je podkladom pre Objednávku. Zákazník si objednáva Tovar prostredníctvom Objednávkového formulára. Zákazník je povinný v
Objednávkovom formulári vyplniť všetky povinné požadované údaje. Internetový obchod prevedie Zákazníka celým procesom objednávania Tovaru, vypĺňania Objednávkového formulára, jeho odoslania a potvrdenia výslednej Objednávky.
2.2 Podmienkou riadneho odoslania Objednávkového formulára a zadania Objednávky v Internetovom obchode je okrem úplného a správneho vyplnenia Objednávkového formulára aj
(I) potvrdenie Zákazníka, že bol oboznámený podľa §3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku,
(II) potvrdenie Zákazníka, že si prečítal Podmienky a Reklamačný poriadok a súhlasí s ich znením,
(III) vyhlásenie o záväznosti Objednávky a záväzku zaplatiť Celkovú cenu,
(IV) vyhlásenie o správnosti a pravdivosti údajov v Objednávke.
2.3 Objednávka sa pre Zákazníka stáva záväznou v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára. Zákazník v momente riadneho odoslania Objednávkového formulára súhlasí s Podmienkami. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť a pravdivosť svojich údajov, ktoré zadal do Objednávkového formulára.
2.4 Objednávka sa pre Predávajúceho stáva záväznou v momente odoslania Potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky bude Zákazníkovi odoslané po spracovaní Objednávky Predávajúcim na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v Objednávke. Zmluva je uzavretá v momente doručenia Potvrdenia objednávky Zákazníkovi elektronickou poštou.
2.5 Zákazník je oprávnený zrušiť Objednávku len do momentu, kým Predávajúci nedoručí Zákazníkovi Potvrdenie objednávky. Po doručení Potvrdenia objednávky je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa §7 odsek 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
2.6 Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku v prípade, ak
(I) je objednaný Tovar z akéhokoľvek dôvodu nedostupný aj napriek opačnej informácii o jeho dostupnosti v Internetovom obchode,
(II) sa Tovar stane nedostupným v priebehu spracovávania potvrdenej Objednávky,
(III) Predávajúci nie je schopný Zákazníkovi zabezpečiť dodanie Tovaru za Cenu uvedenú v Internetovom obchode,
(IV) Cena alebo Náklady dodania uvedené v Internetovom obchode, za ktoré si Zákazník objednal Tovar, sú z akéhokoľvek dôvodu chybné, najmä z dôvodu technického alebo administratívneho pochybenia.
2.7 Strana oznámi druhej Strane zrušenie objednávky písomne elektronickou poštou alebo telefonicky, inak nie je zrušenie objednávky účinné.

3 Celková cena a Platobné podmienky

3.1 Kúpna cena je určovaná Predávajúcim a je zverejnená v Internetovom obchode pri každej tovarovej položke. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť Kúpne ceny v Internetovom obchode, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien výrobcov alebo dodávateľov Tovaru.
3.2 Celková cena nezahŕňa náklady na montáž, inštaláciu a sprevádzkovanie Tovaru vzhľadom na to, že Predávajúci dané služby poskytuje za úhradu.
3.3 Celková cena je pre obe Strany záväzná v momente Potvrdenia objednávky.
3.4 Predávajúci je oprávnený zmeniť Náklady dodania, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien dodávateľov služieb, s ktorými sú Náklady dodania spojené.
3.5 Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu Celkovú cenu vo výške uvedenej v Potvrdení objednávky.
3.6 Lehota splatnosti Celkovej ceny závisí od zvoleného spôsobu platby.
(I) V prípade bezhotovostnej platby na základe proforma faktúry lehotu splatnosti určuje Predávajúci priamo vo Faktúre,
(II) v prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je Celková cena splatná najneskôr pri dodaní Tovaru,
(III) v prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom bankového portálu alebo kartou je Celková cena splatná v momente zobrazenia výzvy na ich zaplatenie po potvrdení a odoslaní Objednávkového formulára Zákazníkom.
3.7 V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby bezhotovostne prostredníctvom bankového portálu alebo kartou, zodpovedá za to, že jeho hardware, prehliadač, firewall alebo iný software umožní Internetovému obchodu komunikovať s externým poskytovateľom daných platobných služieb a zrealizovať platbu. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nastavenia alebo vybavenie, ktoré Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu neumožnia alebo zabránia zrealizovať danú platbu.
3.8 Predávajúci zašle Zákazníkovi Faktúru elektronickou poštou alebo spolu s Tovarom a dodacím listom.
3.9 Celková cena je považovaná za zaplatenú v momente, kedy platba príde Predávajúcemu, t.j. keď bude zložená v hotovosti do pokladne Predávajúceho v prípade platby v hotovosti, pripísaná na účet predávajúceho v prípade platby prevodom alebo kartou, alebo vyplatená do rúk dopravcu v prípade platby na dobierku.
3.10 V prípade, ak Zákazník z akéhokoľvek dôvodu obdržal Tovar pred zaplatením Celkovej ceny a nezaplatí ju, je Predávajúci oprávnený
(I) odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zákazníka vrátenie nepoškodeného Tovaru v pôvodnom stave na náklady Zákazníka
(II) požadovať zaplatenie Celkovej ceny spolu s úrokom z omeškania vo výške určenej podľa OZ a ostatných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa príslušných právnych predpisov, najmä súdnych, notárskych a iných poplatkov a nákladov exekúcie a právneho zastúpenia.

4 Dodanie Tovaru a Dodacie podmienky

4.1 Miesto a spôsob dodania určuje Zákazník pri vypĺňaní Objednávkového formulára v rámci obmedzení určených Predávajúcim týmito Podmienkami a v Objednávkovom formulári. Na dané obmedzenia bude Zákazník upozornený pri vypĺňaní alebo odosielaní Objednávkového formulára. Predávajúci dodá Zákazníkovi Tovar v súlade s Potvrdením objednávky na miesto určené v Potvrdení objednávky.
4.2 Predávajúci dodá Zákazníkovi Tovar v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku najneskôr do tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy. Predávajúci vyvinie všetko úsilie, aby bol Tovar Zákazníkovi doručený čo najskôr, spravidla do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od Potvrdenia objednávky. V prípade, ak Zákazník Celkovú cenu bezhotovostným prevodom alebo kartou, začína lehota na dodanie plynúť až odo dna pripísania platby Celkovej ceny v prospech úctu Predávajúceho.
4.3 Dodanie Tovaru a dĺžka lehoty na dodanie závisí predovšetkým od dostupnosti Tovaru na sklade Predávajúceho a prevádzkových možností Predávajúceho. Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne prostredníctvom elektronickej pošty oznámi Zákazníkovi akékoľvek riziko oneskorenia alebo predlženia predpokladanej lehoty na dodanie spolu s novým predpokladaným termínom dodania Tovaru. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním Tovaru. V prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar ani v dodatočnej lehote na dodanie alebo Zákazník využil svoje právo odstúpiť od Zmluvy a Strany sa nedohodli na dodaní náhradného Tovaru, je Zmluva považovaná za automaticky zrušenú.
4.4 V prípade, ak nie je možné Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu doručiť všetok Tovar v jednej zásielke, Predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje Zákazníka písomne prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci doručí Zákazníkovi neúplnú zásielku len v prípade, ak s tým Zákazník do troch (3) pracovných dní od doručenia oznámenia o nemožnosti doručenia Tovaru v jednej zásielke vyjadrí svoj súhlas písomne prostredníctvom elektronickej pošty. Ak Zákazník nedoručí Predávajúcemu súhlas podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, je Zmluva automaticky zrušená. Zákazník je spolu s vyjadrením súhlasu s doručením neúplnej zásielky oprávnený odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, písomne elektronickou poštou. V prípade, ak Zákazník súhlasil s doručením neúplnej zásielky a neodstúpil od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, je Predávajúci povinný
(I) doručiť zvyšnú časť Tovaru do tridsiatich (30) dní od doručenia súhlasu s doručením neúplnej zásielky
(II) odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, ak nebude Predávajúci môcť zvyšnú časť
Tovaru doručiť v uvedenej lehote, písomne elektronickou poštou.
4.5 Zásielka Tovaru obsahuje dodaný Tovar, Faktúru, potvrdenie o uzavretí zmluvy podľa §6 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, návod na používanie, osobitný záručný list, ak nie je pribalený priamo v obale od výrobcu alebo dodávateľa Tovaru, a prípadne aj dodací list.
4.6 Zákazník je povinný na mieste dodania prevziať Tovar osobne a pri preberaní Tovaru sa preukázať dokladom totožnosti za účelom overenia jeho totožnosti. V prípade, ak si Zákazník zvolí na prevzatie Tovaru splnomocnenca, je splnomocnenec povinný sa preukázať písomným splnomocnením, dokladom totožnosti a Potvrdením objednávky.
4.7 Zákazník alebo jeho splnomocnenec sú povinní Tovar pri preberaní skontrolovať, najmä jeho množstvo, typ a zjavné chyby a poškodenia Tovaru alebo jeho obalu. V prípade chýb alebo poškodenia Tovaru Predávajúci pri osobnom odbere spíše so Zákazníkom alebo jeho splnomocnencom osobitný písomný protokol, v ktorom dané chyby a poškodenia uvedú a opíšu, a prípadne vyhotoví obrazovú dokumentáciu daných chýb a poškodení. V prípade dodania Tovaru iným spôsobom ako osobným odberom je Zákazník povinný chyby a poškodenia písomne opísať a tento opis priložiť k Tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby a poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku prepravy k Zákazníkovi a za zjavné chyby a poškodenia, ktoré Zákazník aj napriek tomu, že mal o nich zjavnú vedomosť, bezdôvodne neuplatnil u Predávajúceho v momente preberania Tovaru, a aj napriek tomu Tovar prevzal.
4.8 Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom
(I) okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru,
(II) Tovar objednaný Zákazníkom v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
(III) ide o Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
(IV) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
4.9 V prípade, ak si Zákazník neprevezme Tovar do siedmich (7) dní od jeho sprístupnenia na odbernom mieste Predávajúceho v prípade osobného odberu alebo v odbernej lehote od jeho uloženia na pošte v prípade poštovej prepravy Slovenskou poštou, a.s. alebo do siedmich (7) dní od prvého pokusu o doručenie prostredníctvom kuriérskej služby a Zákazník písomne nekontaktoval Predávajúceho so žiadosťou o predlženie lehoty na dodanie a opakované dodanie Tovaru, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať Tovar tretej osobe. V prípade, ak Zákazník medzičasom zaplatil Celkovú cenu, vráti Predávajúci ju vráti Zákazníkovi okrem Nákladov dodania. Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu dodatočné Náklady dodania v prípade dojednania opakovaného doručovania Tovaru.
4.10 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Zákazníka v momente úplného zaplatenia Celkovej ceny. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v momente prevzatia Tovaru. Týmto nie je dotknuté ustanovenie Podmienok o tom, že Predávajúci nezodpovedá za škodu na Tovare spôsobenú jeho prepravou k Zákazníkovi.

5 Odstúpenie od Zmluvy

5.1 Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dna prevzatia Tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytovaní Elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
5.2 V prípade, ak Predávajúci splní informačné povinnosti podľa §3 odseku 1 písmena h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku až dodatočne, najneskôr však do dvanástich (12) mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po štrnástich (14) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
5.3 Ak Predávajúci neposkytol Zákazníkovi informácie podľa § 3 odseku 1 písmena h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku ani v dodatočnej lehote podľa bodu 5.2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po dvanástich (12) mesiacoch a štrnástich (14) dňoch odo dna začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5.1.
5.4 Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.3.
5.5 Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak Predávajúci nedodá tovar v lehote tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy a nedodá Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote. Zákazník nemusí poskytnúť Predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu v prípade, ak Predávajúceho pred uzavretím Zmluvy výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Zákazníka osobitne dôležité, alebo je táto skutočnosť vzhľadom na všetky okolnosti zrejmá.
5.6 Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch podľa bodov 2.5, 4.4, 7.8 a 7.14 Podmienok alebo podľa príslušných právnych predpisov.
5.7 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie v písomnej forme elektronickou poštou alebo listom. Prílohou týchto Podmienok je formulár odstúpenia na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.4 podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Lehota na
odstúpenie je zachovaná, ak bolo odstúpenie odoslané Predávajúcemu najneskôr v jej posledný deň. Odstúpenie podľa bodov 5.5 a 5.6 musí byt dôvodné a musí obsahovať popis príslušných dôvodov, ktoré oprávňujú Zákazníka odstúpiť od Zmluvy.
5.8 Predávajúci v prípade akéhokoľvek zrušenia Objednávky v súlade s týmito Podmienkami alebo odstúpenia od Zmluvy, ktoré bolo vykonané v súlade s týmito Podmienkami a právnymi predpismi, do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o zrušení Objednávky alebo odstúpenia od Zmluvy, vráti Zákazníkovu zaplatenú Celkovú cenu. Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Celkovú cenu pred tým, ako mu bol Tovar vrátený alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, a to aj keď by inak uplynula lehota podľa predchádzajúcej vety. Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi rozdiel medzi Nákladmi dodania, ktoré si výslovne zvolil Zákazník pri objednávaní Tovaru a najlacnejšou možnosťou Nákladov dodania ponúkaných Predávajúcim. Tento rozdiel znáša Zákazník. Celková cena bude Predávajúcim vrátená Zákazníkovi rovnakým spôsobom, akým ju Zákazník zaplatil, ak je to možné, inak bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka alebo poštovou poukážkou na ním uvedenú fakturačnú adresu na náklady Predávajúceho, ak platba rovnakým spôsobom nie je možná.
5.9 Zákazník je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dna odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu. Zákazník v súlade s §3 odsek 1 písmeno i a §10 odsek 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v plnom rozsahu znáša náklady na vrátenie Tovaru pri odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty, a ktoré sú vyčíslené v Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy. Ak Tovar nemá vlastnosti, o ktoré Zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.
5.10 Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vznikne v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Zákazník je oprávnený v rámci lehôt podľa bodov 5.1 až 5.3 Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri predaji tovaru v obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Zákazník nie je oprávnený používať Tovar v rozsahu, ktorý zjavne presahuje rámec vyskúšania a otestovania Tovaru, napr. pristupovať k Internetovému obchodu ako bezplatnej požičovni.
5.11 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa bodov 5.1 až 5.3 v prípade ak:
(a) Celková cena alebo jej jednotlivé zložky závisia od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
(b) predmetom Zmluvy je dodanie Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka alebo ide o Tovar vyrobený na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného Zákazníka,
(c) predmetom Zmluvy je dodanie Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
(d) predmetom Zmluvy je dodanie Tovaru, ktorý je uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
(e) predmetom Zmluvy je dodanie Tovaru, ktorý môže byt vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
(f) ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwaru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil,
(g) ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, alebo z iných dôvodov uvedených v právnych predpisoch.
5.12 Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak Zákazník udelí súhlas so začatím poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.3. Predávajúci je povinný si od Zákazníka vyžiadať výslovný súhlas so začatím poskytovania Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodov 5.1 až 5.3 a vyhlásenie o tom, že Zákazník bol poučený o strate práva na odstúpenie podľa prvej vety tohto bodu.
5.13 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo vrátiť Tovar, ktorý spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom ho urobil neupotrebiteľným alebo znemožnil jeho riadne užívanie na určený účel, alebo ho nemôže vrátiť v celosti, inak zodpovedá za vzniknutú
škodu. Strany sa môžu dohodnúť na vrátení aj poškodeného, opotrebovaného alebo čiastočne neupotrebiteľného Tovaru, ktorý je ešte možné ďalej používať, ale iba za zníženú náhradu zodpovedajúcu miere poškodenia, neupotrebiteľnosti alebo opotrebenia Tovaru.
5.14 V prípade, ak je Tovar dodávaný spolu so softwarom (počítačovým programom, multimediálnym dielom), ktorého aktiváciou sa spotrebuje jedinečný licenčný kľúč alebo kód a daný software sa tak stane pre Predávajúceho ďalej neupotrebiteľným, má Zákazník
právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodov 5.1 až 5.3 len v časti týkajúcej sa hardwaru. Predávajúci je oprávnený od Celkovej ceny, ktorú je povinný vrátiť Zákazníkovi, odpočítať cenu uvedeného softwaru.

6 Informačné povinnosti podla §3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru na diaľku.

6.1 Predávajúci týmto informuje Zákazníkov v súlade s §3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru na diaľku o nasledujúcich skutočnostiach:
(a) Hlavné vlastnosti Tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách v Internetovom obchode a na Dodacom liste (§3 odsek 1 písmeno a).
(b) Obchodné meno a sídlo Predávajúceho je uvedené v úvode Podmienok, na Stránke a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§3 odsek 1 písmeno b).
(c) Kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v úvode Podmienok, na Stránke a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§3 odsek 1 písmeno c).
(d) Adresa, na ktorej môže byt uplatnená reklamácia, podaná sťažnosť alebo iný podnet, je adresou sídla Predávajúceho (§3 odsek 1 písmeno d).
(e) Celková cena pozostávajúca z Kúpnej ceny a Nákladov dodania je uvedená pri jednotlivých položkách Tovarov v Internetovom obchode, v cenníku Nákladov dodania v týchto podmienkach a pri vypĺňaní Objednávkového formulára (§3 odsek 1 písmeno e).
(f) Platobné podmienky sú uvedené v článku 3 Podmienok, dodacie podmienky sú uvedené v článku 4 Podmienok, lehota na dodanie Tovaru je uvedená v bode 4.2 Podmienok a informácie o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú uvedené v článku 7 Podmienok a v Reklamačnom poriadku (§3 odsek 1 písmeno g).
(g) Právo Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy, podmienky, lehoty a postup pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v článku 5 Podmienok (§3 odsek 1 písmeno h).
(h) Informácia o tom, že Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru, je uvedení v bode 5.9 Podmienok (§3 odsek 1 písmeno i).
(i) Informácie o tom, v ktorých prípadoch nie je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo o okolnostiach, za ktorých Zákazník stráca právo odstúpiť od Zmluvy sú uvedené v bodoch 5.11 až 5.14 Podmienok (§3 odsek 1 písmeno k).
(j) Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru podľa §622 a 623 OZ je uvedené v bode 7.7 Podmienok (§3 odsek 1 písmeno l).
(k) Informácia o prísnejšej záruke a pomoci poskytovanej Predávajúcim alebo výrobcom je uvedená v bode 7.1 Podmienok a pri príslušných tovarových položkách alebo na Stránke, za predpokladu, že je takáto záruka alebo pomoc poskytovaná (§3 odsek 1 písmeno m).
(l) Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
www.soi.sk

7 Záruka a Reklamačný poriadok, Záručná doba:

7.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na tovar, ktorý je určený na rýchle spotrebovanie, alebo ktorého povaha ho neumožňuje dlhšie užívať alebo uchovávať. Predávajúci je oprávnený záručnú dobu predĺžiť, pričom podmienky a rozsah takto predlženej záruky určí v záručnom liste. V prípade použitej veci je záručná doba dvanásť (12) mesiacov.
V prípade, ak (I) má Predávajúci vedomosť o existencii a podrobnostiach záruky poskytovaných výrobcom alebo Predávajúci podľa prísnejších zásad ako ustanovuje OZ, ak ju výrobca alebo Predávajúci poskytuje, alebo ak (III) Predávajúci takúto prísnejšiu záruku poskytuje sám, alebo ak (II) má Predávajúci vedomosť o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji Tovaru, ak sa takáto pomoc poskytuje zo strany výrobcu, poskytne Predávajúci túto informáciu Zákazníkom v Internetovom obchode buď pri jednotlivých tovarových položkách v rámci ich opisu alebo na Stránke.
7.2 Predávajúci vystaví pre Zákazníka záručný list, ak nie je súčasťou originálneho balenia Tovaru.
7.3 Záruka začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom. V prípade výmeny Tovaru za nový začína od momentu prevzatia vymeneného nového Tovaru Zákazníkom plynúť nová záručná doba.
7.4 Do záručnej doby sa nezapočítava doba vybavovania oprávnene uplatnenej reklamácie od momentu odovzdania Tovaru Predávajúcemu alebo servisu za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia reklamovaných chýb Tovaru do momentu, kedy bol Zákazník povinný prevziať Tovar po vybavení reklamácie.
Rozsah záruky a výluky zo záruky:
7.5 Práva zo záruky zanikajú, ak nie sú uplatnené v záručnej dobe. Nároky zo záruky musia byt uplatnené bez zbytočného odkladu po vzniku chyby.
7.6 Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia Tovaru, ktoré vznikli
(I) používaním, údržbou alebo opravou Tovaru v rozpore s návodom na použitie, dokumentáciou Tovaru alebo všeobecnými zásadami používania Tovaru, alebo inými neodbornými zásahmi zo strany Zákazníka alebo tretích osôb vrátane neautorizovaných servisov,
(II) v dôsledku externého poškodenia Tovaru z akéhokoľvek dôvodu,
(III) v dôsledku použitia pirátskeho, neautorizovaného alebo nesprávneho softwaru, počítačovými vírusmi, malwaru, addwaru alebo iných škodlivých programov alebo kódov,
(IV) v dôsledku použitia neautorizovaného a neoriginálneho spotrebného materiálu, najmä neoriginálnych náplní a papiera do tlačiarní,
(V) používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a priestoroch, najmä v prípade nevhodnej úrovne teploty, vlhkosti alebo prašnosti alebo nevhodných chemických, fyzikálnych alebo mechanických vplyvov daného prostredia,
(VI) nadmerným zaťažovaním Tovaru,
(VII) zanedbaním starostlivosti a údržby Tovaru,
(VIII) zapojením do elektrickej siete, ktorá nezodpovedá norme určenej pre Tovar,
(IX) v dôsledku Vyššej moci.
Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ak bolo jeho výrobné číslo odstránené alebo poškodené alebo má odstránené alebo poškodené plomby, ktoré ho uzavierali. Záruka sa takisto nevzťahuje na Tovar, ktorý bol spotrebovaný, najmä ale na software s použitým jednorazovým licenčným kľúčom, ktorého registrácia daný Tovar robí pre iného zákazníka neupotrebiteľným, alebo batérie.
Záruka sa takisto nevzťahuje na chyby a poškodenia, ktoré sú dôsledkom oneskoreného uplatnenia záruky na chybu alebo poškodenie, na ktoré sa inak záruka vzťahuje, a včasné uplatnenie záruky by zabránilo rozšíreniu chyby alebo vzniku nových chýb a poškodení.
Poučenie o zodpovednosti za vady podľa §622 až 624 OZ:
7.7 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný Tovar za bezchybný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
7.8 Zákazník nie je oprávnený vrátiť Tovar, ktorý
(I) spotreboval, poškodil alebo iným spôsobom znemožnil jeho ďalšie užívanie,
(II) ide o počítačový program, audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo, ktoré Zákazník rozbalil,
(III) ktorý nie je možné vzhľadom na jeho vlastnosti vrátiť,
(IV) ktorý podlieha rýchlej skaze,
(v) ktorý bol pre Zákazníka vytvorený podľa jeho požiadaviek alebo je určený len pre daného jedného Zákazníka.
Spôsob uplatňovania reklamácie:
7.9 Zákazník si uplatňuje právo na opravu Tovaru v mieste sídla Predávajúceho alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je poskytnutý na požiadanie. Ostatné nároky zo záruky musia byt uplatnené v mieste sídla Predávajúceho.
7.10 Zákazník je pri reklamácii Tovaru povinný predložiť Tovar, doklad o kúpe Tovaru, záručný list a ostatné príslušenstvo a dokumentáciu k Tovaru, ktoré boli Zákazníkovi s Tovarom dodané.
7.11 Predávajúci vystaví Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru. V prípade, ak je Tovar reklamovaný prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii
Tovaru najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.
Spôsob a lehoty vybavenia reklamácie:
7.12 Spôsoby vybavenia reklamácie upravujú príslušné ustanovenia OZ a §18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
7.13 Doba vybavenia reklamácie je do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak nie je reklamácia vybavená do tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie, je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový.
7.14 Predávajúci alebo autorizované servisné stredisko bezodkladne po vybavení reklamácie oznámi výsledok vybavenia reklamácie Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným vhodným spôsobom a vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie do
tridsiatich (30) dní od uplatnenia reklamácie.
7.15 Zákazník je povinný pri preberaní Tovaru po vybavení reklamácie predložiť Predávajúcemu potvrdenie o uplatnení záruky a reklamácii Tovaru a doklad totožnosti. Ak má Zákazník splnomocnenca, je splnomocnenec povinný okrem dokladov podľa predchádzajúcej vety predložiť aj písomné splnomocnenie udelené a podpísané Zákazníkom.
7.16 V prípade, ak si Zákazník neprevezme Tovar do tridsiatich (30) dní od oznámenia výsledku reklamácie, je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady na uskladnenie Tovaru vo výške 2,00 EUR za každý začatý týždeň omeškania s prevzatím reklamovaného Tovaru. Ak je omeškanie s prevzatím reklamovaného Tovaru dlhšie ako šesť (6) mesiacov od oznámenia výsledku reklamácie, je Predávajúci oprávnený predať Tovar tretej osobe, pričom výťažok z predaja po odrátaní nákladov na uskladnenie, uchovanie, údržbu a predaj Tovaru vydá Zákazníkovi alebo na jeho náklady, ktoré si môže odrátať z výťažku zo speňaženia Tovaru, uloží do úschovy.

8 Ochrana osobných údajov

8.1 Zákazník v momente uzavretia Zmluvy udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov a ich uchovávaním v informačných systémoch Predávajúceho podľa Zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko alebo iná
adresa, na ktorej sa zdržiava, bankové spojenie, telefónne čísla a adresy elektronickej pošty. Súhlas je udelený za účelom uzavretia Zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov zo Zmluvy a právnych predpisov. Súhlas sa týka aj spracovávania osobných údajov Zákazníka prostredníctvom Stránky a Internetového obchodu a Úctu.
8.2 Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov je udelený na dobu neurčitú. Zákazník je oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou, pričom odvolaný súhlas zanikne do jedného (1) mesiaca od doručenia písomného odvolania súhlasu. Predávajúci a Prevádzkovateľ následne osobné údaje Zákazníka odstráni z jeho informačných systémov.
8.3 Predávajúci a Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje aj prostredníctvom tretej osoby, pričom za spracovávanie a uchovávanie osobných údajov touto osobou v plnom rozsahu aj zodpovedá.
8.4 Osobné údaje poskytnuté Zákazníkom nebudú zverejnené, sprístupnené alebo akokoľvek poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby podľa bodu 8.3 Podmienok.

9 Rozhodné právo a právomoc súdov

9.1 Zmluva sa spravuje slovenským právom, OZ a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľské vzťahy.
9.2 Podľa ustanovenia § 37e zákona c. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a článku 23, odseku 1 písmena b) Nariadenia Rady Európskych spoločenstiev c. 44/2001 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov
v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov právomoc na riešenie sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Miestne príslušným
súdom na riešenie sporov podľa predchádzajúcej vety je súd s jurisdikciou pre súdny obvod Dolný Kubín (všeobecný súd Predávajúceho). Tento bod sa použije len v prípade, ak je Zákazník zahraničnou osobou.
9.3 Tieto Podmienky a Reklamačný poriadok sú účinné od 13. júna 2014.

10 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu:

EFN plus, s.r.o. Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo
00421 (0) 43 5523138, email: servis@efn.sk
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Dátum objednania/dátum prijatia: ...................................................
Číslo objednávky: ...................................................
Meno a priezvisko Zákazníka:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Adresa Zákazníka:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Podpis Zákazníka:
...................................................
Dátum: ......................